Prompt Entrepreneur Check

   เครื่องมือการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบยิงปลามหาสนุก|เกมยิงปลาที่ดีที่สุดด้วยตนเอง (Self-assessment Tool) เพื่อประเมินทักษะ (Skills) และทัศนคติ (Mindset) ของผู้ประกอบยิงปลามหาสนุก|เกมยิงปลาที่ดีที่สุด รับทราบจุดเด่นและข้อจำกัดของผู้ประกอบยิงปลามหาสนุก|เกมยิงปลาที่ดีที่สุด พร้อมข้อเสนอแนะในการพัฒนาจุดเด่นและปรับปรุงข้อจำกัด เครื่องมือการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบยิงปลามหาสนุก|เกมยิงปลาที่ดีที่สุดมีด้านในการประเมิน 6 ด้าน ประกอบด้วย

  • ด้านความเป็นผู้นำ (Leadership)
  • ด้านการเจรจายิงปลามหาสนุก|เกมยิงปลาที่ดีที่สุด (Negotiation)
  • ด้านความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)
  • ด้านการให้ความสำคัญกับการทำยิงปลามหาสนุก|เกมยิงปลาที่ดีที่สุด (Focus)
  • ด้านการมีจิตวิญญาณในการทำยิงปลามหาสนุก|เกมยิงปลาที่ดีที่สุด (Passion)
  • ด้านการผลักดันแนวคิดสู่การปฏิบัติ (Action)
วิธีการประเมิน
  • 1. พิจารณาข้อความทางด้านซ้ายของหน้าถัดไป
  • 2. กรุณาเลื่อนปุ่มสีม่วงทางด้านขวาของข้อความให้ตรงกับระดับที่สะท้อนถึงการดำเนินการของท่านมากที่สุด โดย Min หมายถึง ไม่ดำเนินการตามข้อความที่กำหนด Max หมายถึง มีการดำเนินการตามข้อความที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ
   เพื่อประโยชน์สูงสุดในการใช้เครื่องมือ ผู้ทำแบบประเมินของเครื่องมือการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบยิงปลามหาสนุก|เกมยิงปลาที่ดีที่สุดสามารถเป็นได้ทั้งผู้ประกอบยิงปลามหาสนุก|เกมยิงปลาที่ดีที่สุด คนที่วางแผนที่จะทำยิงปลามหาสนุก|เกมยิงปลาที่ดีที่สุด หรือคนทั่วไปที่มีความต้องการจะวิเคราะห์ศักยภาพของตนเองทางยิงปลามหาสนุก|เกมยิงปลาที่ดีที่สุด