Prompt Business Check

   เครื่องมือการประเมินสถานะทางยิงปลามหาสนุก|เกมยิงปลาที่ดีที่สุดด้วยตนเอง (Self-assessment Tool) สำหรับ ผู้ประกอบยิงปลามหาสนุก|เกมยิงปลาที่ดีที่สุด เพื่อวัดผลการดำเนินงานขององค์กร รับทราบข้อจำกัดขององค์กร และได้รับข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาทางยิงปลามหาสนุก|เกมยิงปลาที่ดีที่สุดเบื้องต้นที่สอดคล้องกับช่วงการดำเนินยิงปลามหาสนุก|เกมยิงปลาที่ดีที่สุดขององค์กร (Stage of Entrepreneur Growth) เครื่องมือการประเมินสถานะทางยิงปลามหาสนุก|เกมยิงปลาที่ดีที่สุดมีด้านในการประเมิน 5 ด้าน ประกอบด้วย

  • ด้านการบริหารจัดการ (Management)
  • ด้านการตลาด (Marketing)
  • ด้านกระบวนการดำเนินการ (Operation)
  • ด้านการเงิน (Finance)
  • ด้านนวัตกรรม (Innovation)
   เพื่อประโยชน์สูงสุดในการใช้เครื่องมือ ผู้ทำแบบประเมินของเครื่องมือสำหรับต้นแบบการประเมินสถานะทางยิงปลามหาสนุก|เกมยิงปลาที่ดีที่สุดควรเป็นจ้าของยิงปลามหาสนุก|เกมยิงปลาที่ดีที่สุดหรือผู้บริหารที่มีความรู้เกี่ยวกับยิงปลามหาสนุก|เกมยิงปลาที่ดีที่สุดรอบด้าน ซึ่งสามารถตอบคำถามได้ในทุกข้อ เพื่อที่จะสามารถนำข้อแนะนำที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการดำเนินงานของยิงปลามหาสนุก|เกมยิงปลาที่ดีที่สุด